Pinyin Chart with Audios | MeetMandarin

a e er ai ei ao ou an en ang eng i ia ie iao iu ian in iang ing iong o ong u ua uo uai ui uan un uang ueng ü üe üan ün
b
 • ba

   
 • bai

   bāi

   bái

   bǎi

   bài

 • bei

   bēi

   béi

   běi

   bèi

 • bao

   bāo

   báo

   bǎo

   bào

 
 • ban

   bān

   bán

   bǎn

   bàn

 • ben

   bēn

   bén

   běn

   bèn

 • bang

   bāng

   báng

   bǎng

   bàng

 • beng

   bēng

   béng

   běng

   bèng

 • bi

 
 • bie

   biē

   bié

   biě

   biè

 • biao

   biāo

   biáo

   biǎo

   biào

 
 • bian

   biān

   bián

   biǎn

   biàn

 • bin

   bīn

   bín

   bǐn

   bìn

 
 • bing

   bīng

   bíng

   bǐng

   bìng

 
 • bo

 
 • bu

                       
p
 • pa

   
 • pai

   pāi

   pái

   pǎi

   pài

 • pei

   pēi

   péi

   pěi

   pèi

 • pao

   pāo

   páo

   pǎo

   pào

 • pou

   pōu

   póu

   pǒu

   pòu

 • pan

   pān

   pán

   pǎn

   pàn

 • pen

   pēn

   pén

   pěn

   pèn

 • pang

   pāng

   páng

   pǎng

   pàng

 • peng

   pēng

   péng

   pěng

   pèng

 • pi

 
 • pie

   piē

   pié

   piě

   piè

 • piao

   piāo

   piáo

   piǎo

   piào

 
 • pian

   piān

   pián

   piǎn

   piàn

 • pin

   pīn

   pín

   pǐn

   pìn

 
 • ping

   pīng

   píng

   pǐng

   pìng

 
 • po

 
 • pu

                       
m
 • ma

 • me

 
 • mai

   māi

   mái

   mǎi

   mài

 • mei

   mēi

   méi

   měi

   mèi

 • mao

   māo

   máo

   mǎo

   mào

 • mou

   mōu

   móu

   mǒu

   mòu

 • man

   mān

   mán

   mǎn

   màn

 • men

   mēn

   mén

   měn

   mèn

 • mang

   māng

   máng

   mǎng

   màng

 • meng

   mēng

   méng

   měng

   mèng

 • mi

 
 • mie

   miē

   mié

   miě

   miè

 • miao

   miāo

   miáo

   miǎo

   miào

 • miu

   miū

   miú

   miǔ

   miù

 • mian

   miān

   mián

   miǎn

   miàn

 • min

   mīn

   mín

   mǐn

   mìn

 
 • ming

   mīng

   míng

   mǐng

   mìng

 
 • mo

 
 • mu

                       
f
 • fa

     
 • fei

   fēi

   féi

   fěi

   fèi

 
 • fou

   fōu

   fóu

   fǒu

   fòu

 • fan

   fān

   fán

   fǎn

   fàn

 • fen

   fēn

   fén

   fěn

   fèn

 • fang

   fāng

   fáng

   fǎng

   fàng

 • feng

   fēng

   féng

   fěng

   fèng

                   
 • fo

 
 • fu

                       
d
 • da

 • de

 
 • dai

   dāi

   dái

   dǎi

   dài

 • dei

   dēi

   déi

   děi

   dèi

 • dao

   dāo

   dáo

   dǎo

   dào

 • dou

   dōu

   dóu

   dǒu

   dòu

 • dan

   dān

   dán

   dǎn

   dàn

 
 • dang

   dāng

   dáng

   dǎng

   dàng

 • deng

   dēng

   déng

   děng

   dèng

 • di

 
 • die

   diē

   dié

   diě

   diè

 • diao

   diāo

   diáo

   diǎo

   diào

 • diu

   diū

   diú

   diǔ

   diù

 • dian

   diān

   dián

   diǎn

   diàn

   
 • ding

   dīng

   díng

   dǐng

   dìng

   
 • dong

   dōng

   dóng

   dǒng

   dòng

 • du

 
 • duo

   duō

   duó

   duǒ

   duò

 
 • dui

   duī

   duí

   duǐ

   duì

 • duan

   duān

   duán

   duǎn

   duàn

 • dun

   dūn/p>

   dún

   dǔn

   dùn

           
t
 • ta

 • te

 
 • tai

   tāi

   tái

   tǎi

   tài

 
 • tao

   tāo

   táo

   tǎo

   tào

 • tou

   tōu

   tóu

   tǒu

   tòu

 • tan

   tān

   tán

   tǎn

   tàn

 
 • tang

   tāng

   táng

   tǎng

   tàng

 • teng

   tēng

   téng

   těng

   tèng

 • ti

 
 • tie

   tiē

   tié

   tiě

   tiè

 • tiao

   tiāo

   tiáo

   tiǎo

   tiào

 
 • tian

   tiān

   tián

   tiǎn

   tiàn

   
 • ting

   tīng

   tíng

   tǐng

   tìng

   
 • tong

   tōng

   tóng

   tǒng

   tòng

 • tu

 
 • tuo

   tuō

   tuó

   tuǒ

   tuò

 
 • tui

   tuī

   tuí

   tuǐ

   tuì

 • tuan

   tuān

   tuán

   tuǎn

   tuàn

 • tun

   tūn

   tún

   tǔn

   tùn

           
n
 • na

 • ne

 
 • nai

   nāi

   nái

   nǎi

   nài

 • nei

   nēi

   néi

   něi

   nèi

 • nao

   nāo

   náo

   nǎo

   nào

 • nou

   nōu

   nóu

   nǒu

   nòu

 • nan

   nān

   nán

   nǎn

   nàn

 • nen

   nēn

   nén

   něn

   nèn

 • nang

   nāng

   náng

   nǎng

   nàng

 • neng

   nēng

   néng

   něng

   nèng

 • ni

 
 • nie

   niē

   nié

   niě

   niè

 • niao

   niāo

   niáo

   niǎo

   niào

 • niu

   niū

   niú

   niǔ

   niù

 • nian

   niān

   nián

   niǎn

   niàn

 • nin

   nīn

   nín

   nǐn

   nìn

 • niang

   niāng

   niáng

   niǎng

   niàng

 • ning

   nīng

   níng

   nǐng

   nìng

   
 • nong

   nōng

   nóng

   nǒng

   nòng

 • nu

 
 • nuo

   nuo

   nuó

   nuǒ

   nuò

   
 • nuan

   nuān

   nuán

   nuǎn

   nuàn

     
 • nüe

   nüē

   nüé

   nüě

   nüè

   
l
 • la

 • le

 
 • lai

   lāi

   lái

   lǎi

   lài

 • lei

   lēi

   léi

   lěi

   lèi

 • lao

   lāo

   láo

   lǎo

   lào

 • lou

   lōu

   lóu

   lǒu

   lòu

 • lan

   lān

   lán

   lǎn

   làn

 
 • lang

   lāng

   láng

   lǎng

   làng

 • leng

   lēng

   léng

   lěng

   lèng

 • li

 • lia

   liā

   liá

   liǎ

   lià

 • lie

   liē

   lié

   liě

   liè

 • liao

   liāo

   liáo

   liǎo

   liào

 • liu

   liū

   liú

   liǔ

   liù

 • liān

   liān

   lián

   liǎn

   liàn

 • lin

   līn

   lín

   lǐn

   lìn

 • liang

   liāng

   liáng

   liǎng

   liàng

 • ling

   līng

   líng

   lǐng

   lìng

   
 • long

   lōng

   lóng

   lǒng

   lòng

 • lu

 
 • luo

   luō

   luó

   luǒ

   luò

   
 • luan

   luān

   luán

   luǎn

   luàn

 • lun

   lūn

   lún

   lǔn

   lùn

   
 • lüe

   lüē

   lüé

   lüě

   lüè

   
g
 • ga

 • ge

 
 • gai

   gāi

   gái

   gǎi

   gài

 • gei

   gēi

   géi

   gěi

   gèi

 • gao

   gāo

   gáo

   gǎo

   gào

 • gou

   gōu

   góu

   gǒu

   gòu

 • gan

   gān

   gán

   gǎn

   gàn

 • gen

   gēn

   gén

   gěn

   gèn

 • gang

   gāng

   gáng

   gǎng

   gàng

 • geng

   gēng

   géng

   gěng

   gèng

                     
 • gong

   gōng

   góng

   gǒng

   gòng

 • gu

 • gua

   guā

   guá

   guǎ

   guà

 • guo

   guō

   guó

   guǒ

   guò

 • guai

   guāi

   guái

   guǎi

   guài

 • gui

   guī

   guí

   guǐ

   guì

 • guan

   guān

   guán

   guǎn

   guàn

 • gun

   gūn

   gún

   gǔn

   gùn

 • guang

   guāng

   guáng

   guǎng

   guàng

         
k
 • ka

 • ke

 
 • kai

   kāi

   kái

   kǎi

   kài

 • kei

   kēi

   kéi

   kěi

   kèi

 • kao

   kāo

   káo

   kǎo

   kào

 • kou

   kōu

   kóu

   kǒu

   kòu

 • kan

   kān

   kán

   kǎn

   kàn

 • ken

   kēn

   kén

   kěn

   kèn

 • kang

   kāng

   káng

   kǎng

   kàng

 • keng

   kēng

   kéng

   kěng

   kèng

                     
 • kong

   kōng

   kóng

   kǒng

   kòng

 • ku

 • kua

   kuā

   kuá

   kuǎ

   kuà

 • kuo

   kuō

   kuó

   kuǒ

   kuò

 • kuai

   kuāi

   kuái

   kuǎi

   kuài

 • kui

   kuī

   kuí

   kuǐ

   kuì

 • kuan

   kuān

   kuán

   kuǎn

   kuàn

 • kun

   kūn

   kún

   kǔn

   kùn

 • kuang

   kuāng

   kuáng

   kuǎng

   kuàng

         
h
 • ha

 • he

 
 • hai

   hāi

   hái

   hǎi

   hài

 • hei

   hēi

   héi

   hěi

   hèi

 • hao

   hāo

   háo

   hǎo

   hào

 • hou

   hōu

   hóu

   hǒu

   hòu

 • han

   hān

   hán

   hǎn

   hàn

 • hen

   hēn

   hén

   hěn

   hèn

 • hang

   hāng

   háng

   hǎng

   hàng

 • heng

   hēng

   héng

   hěng

   hèng

                     
 • hong

   hōng

   hóng

   hǒng

   hòng

 • hu

 • hua

   huā

   huá

   huǎ

   huà

 • huo

   huō

   huó

   huǒ

   huò

 • huai

   huāi

   huái

   huǎi

   huài

 • hui

   huī

   huí

   huǐ

   huì

 • huan

   huān

   huán

   huǎn

   huàn

 • hun

   hūn

   hūn

   hūn

   hūn

 • huang

   huāng

   huáng

   huǎng

   huàng

         
j                      
 • ji

 • jia

   jiā

   jiá

   jiǎ

   jià

 • jie

   jiē

   jié

   jiě

   jiè

 • jiao

   jiāo

   jiáo

   jiǎo

   jiào

 • jiu

   jiū

   jiú

   jiǔ

   jiù

 • jian

   jiān

   jián

   jiǎn

   jiàn

 • jin

   jīn

   jín

   jǐn

   jìn

 • jiang

   jiāng

   jiáng

   jiǎng

   jiàng

 • jing

   jīng

   jíng

   jǐng

   jìng

 • jiong

   jiōng

   jióng

   jiǒng

   jiòng

                     
 • ju

 • jue

   juē

   jué

   juě

   juè

 • juan

   juān

   juán

   juǎn

   juàn

 • jun

   jūn

   jún

   jǔn

   jùn

q                      
 • qi

 • qia

   qiā

   qiá

   qiǎ

   qià

 • qie

   qiē

   qié

   qiě

   qiè

 • qiao

   qiāo

   qiáo

   qiǎo

   qiào

 • qiu

   qiū

   qiú

   qiǔ

   qiù

 • qian

   qiān

   qián

   qiǎn

   qiàn

 • qin

   qīn

   qín

   qǐn

   qìn

 • qiang

   qiāng

   qiáng

   qiǎng

   qiàng

 • qing

   qīng

   qíng

   qǐng

   qìng

 • qiong

   qiōng

   qióng

   qiǒng

   qiòng

                     
 • qu

 • que

   quē

   qué

   quě

   què

 • quan

   quān

   quán

   quǎn

   quàn

 • qun

   qūn

   qún

   qǔn

   qùn

x                      
 • xi

 • xia

   xiā

   xiá

   xiǎ

   xià

 • xie

   xiē

   xié

   xiě

   xiè

 • xiao

   xiāo

   xiáo

   xiǎo

   xiào

 • xiu

   xiū

   xiú

   xiǔ

   xiù

 • xian

   xiān

   xián

   xiǎn

   xiàn

 • xin

   xīn

   xín

   xǐn

   xìn

 • xiang

   xiāng

   xiáng

   xiǎng

   xiàng

 • xing

   xīng

   xíng

   xǐng

   xìng

 • xiong

   xiōng

   xióng

   xiǒng

   xiòng

                     
 • xu

 • xue

   xuē

   xué

   xuě

   xuè

 • xuan

   xuān

   xuán

   xuǎn

   xuàn

 • xun

   xūn

   xún

   xǔn

   xùn

z
 • za

 • ze

 
 • zai

   zāi

   zái

   zǎi

   zài

 • zei

   zēi

   zéi

   zěi

   zèi

 • zao

   zāo

   záo

   zǎo

   zào

 • zou

   zōu

   zóu

   zǒu

   zòu

 • zan

   zān

   zán

   zǎn

   zàn

 • zen

   zēn

   zén

   zěn

   zèn

 • zang

   zāng

   záng

   zǎng

   zàng

 • zeng

   zēng

   zéng

   zěng

   zèng

 • zi

                   
 • zong

   zōng

   zóng

   zǒng

   zòng

 • zu

 
 • zuo

   zuō

   zuó

   zuǒ

   zuò

 
 • zui

   zuī

   zuí

   zuǐ

   zuì

 • zuan

   zuān

   zuán

   zuǎn

   zuàn

 • zun

   zūn

   zún

   zǔn

   zùn

           
c
 • ca

 • ce

 
 • cai

   cāi

   cái

   cǎi

   cài

 
 • cao

   cāo

   cáo

   cǎo

   cǎo

 • cou

   cōu

   cóu

   cǒu

   còu

 • can

   cān

   cán

   cǎn

   càn

 • cen

   cēn

   cén

   cěn

   cèn

 • cang

   cāng

   cáng

   cǎng

   càng

 • ceng

   cēng

   céng

   cěng

   cèng

 • ci

                   
 • cong

   cōng

   cóng

   cǒng

   còng

 • cu

 
 • cuo

   cuō

   cuó

   cuǒ

   cuò

 
 • cui

   cuī

   cuí

   cuǐ

   cuì

 • cuan

   cuān

   cuán

   cuǎn

   cuàn

 • cun

   cūn

   cún

   cǔn

   cùn

           
s
 • sa

 • se

 
 • sai

   sāi

   sái

   sǎi

   sài

 
 • sao

   sāo

   sáo

   sǎo

   sào

 • sou

   sōu

   sóu

   sǒu

   sòu

 • san

   sān

   sán

   sǎn

   sàn

 • sen

   sēn

   sén

   sěn

   sèn

 • sang

   sāng

   sáng

   sǎng

   sàng

 • seng

   sēng

   séng

   sěng

   sèng

 • si

                   
 • song

   sōng

   sóng

   sǒng

   sòng

 • su

 
 • suo

   suō

   suó

   suǒ

   suò

 
 • sui

   suī

   suí

   suǐ

   suì

 • suan

   suān

   suán

   suǎn

   suàn

 • sun

   sūn

   sún

   sǔn

   sùn

           
zh
 • zha

   zhā

   zhá

   zhǎ

   zhà

 • zhe

   zhē

   zhé

   zhě

   zhè

 
 • zhai

   zhāi

   zhái

   zhǎi

   zhài

 • zhei

   zhēi

   zhéi

   zhěi

   zhèi

 • zhao

   zhāo

   zháo

   zhǎo

   zhào

 • zhou

   zhōu

   zhóu

   zhǒu

   zhòu

 • zhan

   zhān

   zhán

   zhǎn

   zhàn

 • zhen

   zhēn

   zhén

   zhěn

   zhèn

 • zhang

   zhāng

   zháng

   zhǎng

   zhàng

 • zheng

   zhēng

   zhéng

   zhěng

   zhèng

 • zhi

   zhī

   zhí

   zhǐ

   zhì

                   
 • zhong

   zhōng

   zhóng

   zhǒng

   zhòng

 • zhu

   zhū

   zhú

   zhǔ

   zhù

 • zhua

   zhuā

   zhuá

   zhuǎ

   zhuà

 • zhuo

   zhuō

   zhuó

   zhuǒ

   zhuò

 • zhuai

   zhuāi

   zhuái

   zhuǎi

   zhuài

 • zhui

   zhuī

   zhuí

   zhuǐ

   zhuì

 • zhuan

   zhuān

   zhuán

   zhuǎn

   zhuàn

 • zhun

   zhūn

   zhún

   zhǔn

   zhùn

 • zhuang

   zhuāng

   zhuáng

   zhuǎng

   zhuàng

         
ch
 • cha

   chā

   chá

   chǎ

   chà

 • che

   chē

   ché

   chě

   chè

 
 • chai

   chāi

   chái

   chǎi

   chài

 
 • chao

   chāo

   cháo

   chǎo

   chào

 • chou

   chōu

   chóu

   chǒu

   chòu

 • chan

   chān

   chán

   chǎn

   chàn

 • chen

   chēn

   chén

   chěn

   chèn

 • chang

   chāng

   cháng

   chǎng

   chàng

 • cheng

   chēng

   chéng

   chěng

   chèng

 • chi

   chī

   chí

   chǐ

   chì

                   
 • chong

   chōng

   chóng

   chǒng

   chòng

 • chu

   chū

   chú

   chǔ

   chù

 • chua

   chuā

   chuá

   chuǎ

   chuà

 • chuo

   chuō

   chuó

   chuǒ

   chuò

 • chuai

   chuāi

   chuái

   chuǎi

   chuài

 • chui

   chuī

   chuí

   chuǐ

   chuì

 • chuan

   chuān

   chuán

   chuǎn

   chuàn

 • chun

   chūn

   chún

   chǔn

   chùn

 • chuang

   chuāng

   chuáng

   chuǎng

   chuàng

         
sh
 • sha

   shā

   shá

   shǎ

   shà

 • she

   shē

   shé

   shě

   shè

 
 • shai

   shāi

   shái

   shǎi

   shài

 • shei

   shēi

   shéi

   shěi

   shèi

 • shao

   shāo

   sháo

   shǎo

   shào

 • shou

   shōu

   shóu

   shǒu

   shòu

 • shan

   shān

   shán

   shǎn

   shàn

 • shen

   shēn

   shén

   shěn

   shèn

 • shang

   shāng

   sháng

   shǎng

   shàng

 • sheng

   shēng

   shéng

   shěng

   shèng

 • shi

   shī

   shí

   shǐ

   shì

                     
 • shu

   shū

   shú

   shǔ

   shù

 • shua

   shuā

   shuá

   shuǎ

   shuà

 • shuo

   shuō

   shuó

   shuǒ

   shuò

 • shuai

   shuāi

   shuái

   shuǎi

   shuài

 • shui

   shuī

   shuí

   shuǐ

   shuì

 • shuan

   shuān

   shuán

   shuǎn

   shuàn

 • shun

   shūn

   shún

   shǔn

   shùn

 • shuang

   shuāng

   shuáng

   shuǎng

   shuàng

         
r  
 • re

     
 • rao

   rāo

   ráo

   rǎo

   rào

 • rou

   rōu

   róu

   rǒu

   ròu

 • ran

   rān

   rán

   rǎn

   ràn

 • ren

   rēn

   rén

   rěn

   rèn

 • rang

   rāng

   ráng

   rǎng

   ràng

 • reng

   rēng

   réng

   rěng

   rèng

 • ri

                   
 • rong

   rōng

   róng

   rǒng

   ròng

 • ru

 • rua

   ruā

   ruá

   ruǎ

   ruà

 • ruo

   ruō

   ruó

   ruǒ

   ruò

 
 • rui

   ruī

   ruí

   ruǐ

   ruì

 • ruan

   ruān

   ruán

   ruǎn

   ruàn

 • run

   rūn

   rún

   rǔn

   rùn

           
y
 • yi

 • ya

 • ye

 • yao

   yāo

   yáo

   yǎo

   yào

 • you

   yōu

   yóu

   yǒu

   yòu

 • yan

   yān

   yán

   yǎn

   yàn

 • yin

   yīn

   yín

   yǐn

   yìn

 • yang

   yāng

   yáng

   yǎng

   yàng

 • ying

   yīng

   yíng

   yǐng

   yìng

 • yong

   yōng

   yóng

   yǒng

   yòng

 • yu

 • yue

   yuē

   yué

   yuě

   yuè

 • yuan

   yuān

   yuán

   yuǎn

   yuàn

 • yun

   yūn

   yún

   yǔn

   yùn

w
 • wu

 • wa

 • wo

 • wai

   wāi

   wái

   wǎi

   wài

 • wei

   wēi

   wéi

   wěi

   wèi

 • wan

   wān

   wán

   wǎn

   wàn

 • wen

   wēn

   wén

   wěn

   wèn

 • wang

   wāng

   wáng

   wǎng

   wàng

 • weng

   wēng

   wéng

   wěng

   wèng

       
 • a

   ā

   á

   ǎ

   à

 • e

   ē

   é

   ě

   è

 • er

   ēr

   ér

   ěr

   èr

 • ai

   āi

   ái

   ǎi

   ài

 
 • ao

   āo

   áo

   ǎo3

   ào

 • ou

   ōu

   óu

   ǒu

   òu

 • an

   ān

   án

   ǎn

   àn

 • en

   ēn

   én

   ěn

   èn

 • ang

   āng

   áng

   ǎng

   àng

 • eng

   ēng

   éng

   ěng

   èng

 • o

   ō

   ó

   ǒ

   ò

Note:

 • Chinese Pinyin is composed of 3 parts - initials, finals and tones.
 • The blank space in the chart doesn't make a sound in standard Chinese.
 • To know more about pinyin, please visit our Chinese Pronunciation Guide.
 • Share this page ...

  Share on Facebook Tweet Share on Google+ Post to Tumblr Pin it Submit to Reddit Share on LinkedIn